Mac自带的Homebrew由于GFW的原因,连接到官方源的速度往往都是死慢死慢的,于是考虑到将其切换到国内的镜像源上。

切换过程如下:

# cd "$(brew --repo)"
# git remote set-url origin https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/homebrew/brew.git
# cd "$(brew --repo)/Library/Taps/homebrew/homebrew-core"
# git remote set-url origin https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/homebrew/homebrew-core.git
# brew update

好了,已经成功的将其切换到了清华大学的源上。